News

 
 
Picture of Nathan Jones
Parental Survey
by Nathan Jones - Thursday, 30 June 2022, 4:14 PM
 
Annwyl Riant/ Gwarchodwr
Ysgrifennaf atoch i'ch atgoffa ein bod bob blwyddyn academaidd yn hoffi holi barn rhieni a disgyblion ar effeithiolrwydd ein hysgol, ac i chwilio am feysydd y gallem eu gwella.
 
Gweler ddolen ar gyfer arolwg rhieni 2022 isod:
Sylwer, os ydych eisoes wedi cymryd rhan yn yr arolwg, bod yr ymatebion hynny wedi'u cofnodi ,nid oes angen i chi gwblhau'r arolwg eto.
 
Byddwn yn gofyn cwestiynau tebyg i'r disgyblion ar ffurflen ar wahân yn ystod wythnosau nesaf y tymor.
 
Dear Parent/Guardian
I write to remind you that each academic year we like to canvass parental and pupil opinion on the effectiveness of our school, and to look for areas we might improve.
 
Please find a link for the parental survey 2022 below:
 
Please note that if you have already participated in the survey that these responses have been recorded and you need not complete the survey again.
We will ask similar questions of the pupils on a separate form during the next few weeks of term.
 
Yours faithfully,
 
Neil Worthington
Assistant Headteacher