Topic outline

 • Parental Literacy Bulletin

  LLYTHRENNEDD CA3 / KS3 LITERACY

  Yn ystod y flwyddyn fydd nifer o wersi llythrennedd yn dathlu digwyddiadau fel ‘Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd’, ‘Diwrnod y llyfr ac wythnos arian. Bydd hefyd cyfleoedd i’r dysgwyr weithio gydag awduron a beirdd lleol. Bydd hefyd cyfle i ddysgwyr fynychu trip i’r ganolfan awyr agored yng Nglan Llyn i gael cymryd rhan mewn gweithgareddau llythrennedd a rhifedd yn ogystal â gweithgareddau fel canŵio, dringo a saethyddiaeth

  During the year, there will also be themed literacy lessons to celebrate events such as ‘European Day of Languages’, ‘World Book Day’ and ‘Money week’, there may also be opportunities for pupils to work with local authors and poets. An annual trip to the outdoor activity centre ‘Glan Llyn’ is also arranged for pupils to take part in literacy and numeracy activities alongside other activities such as canoeing, climbing and archery.

  PROFION DARLLEN / READING TESTS

  Mae’n statudol i holl ddysgwr CA3 eistedd profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd yn flynyddol. Mae dyddiad y profion yma yn cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru ond yn cael eu dosbarthu gan yr ysgol. Bydd yr ysgol yn rhannu trefniadau’r profion yma gyda rhieni trwy ‘Parent Mail’, ‘Show My Homework’ a llythyr. Bydd canlyniadau’r profion yn cyrraedd rhieni diwedd y flwyddyn ysgol. Mae’r profion yma yn rhan o Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cymru. Am fwy o wybodaeth am y Fframwaith ac i weld y deunydd ymarfer ar gyfer y profion dilynwch y linc isod: 

  Reading and Numeracy Tests in Wales - 2019 (gov.wales)

  Under the Welsh National Literacy and Numeracy Framework It is compulsory for all pupils in KS3 to sit annual National Reading and Numeracy tests. The test dates are set by the Welsh Government and delivered by the school. The dates and arrangements for these tests will be shared with parents through ‘Parent Mail’, ‘Show My Homework’ and letter. Parents receive the results of these tests at the end of the school year.

  For more information on the Literacy Framework and to access sample test materials please click the links below:

  Reading and Numeracy Tests in Wales - 2019 (gov.wales)

  Am fwy o wybodaeth neu i drafod unrhyw bryderon cysylltwch â’r cydlynydd llythrennedd, Miss Sioned Jones 

  For any further information or to discuss any concerns regarding Literacy please contact the literacy coordinator, Miss Sioned Jones.

 • Reading Together / Cefnogaeth Darllen

  Mae sgiliau darllen plentyn yn bwysig i'w llwyddiant yn yr ysgol gan ei fod yn caniatáu iddynt gael mynediad i'r cwricwlwm yn hyderus a gwella eu sgiliau cyfathrebu ac iaith. Yn ogystal, gall darllen fod yn hwyl ac yn llawn dychymyg i blant, gan agor drysau i bob math o fydoedd newydd iddynt. 

  Mae astudiaethau'n dangos bod darllen er pleser yn gwneud gwahaniaeth mawr i berfformiad addysgol plant. Yn yr un modd, mae tystiolaeth yn awgrymu bod plant sy'n darllen am fwynhad bob dydd nid yn unig yn perfformio'n well mewn profion darllen ond hefyd yn datblygu geirfa ehangach, mwy o wybodaeth gyffredinol a gwell dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill. 

  Gallwch wneud gwahaniaeth enfawr! Efallai na fydd disgyblion yn teimlo'n hyderus i ddarllen yn annibynnol neu hyd yn oed yn mwynhau darllen er pleser gan eu bod yn yr ysgol uwchradd nawr, Mae'r ddogfen isod yn rhoi syniadau a chefnogaeth i helpu'ch plentyn i ddarllen gartref. Mae'r ddogfen hefyd yn awgrymu'r math o lyfrau / deunydd darllen sy'n addas ar gyfer gwahanol oedrannau a galluoedd. 

   

  A child's reading skills are important to their success in school as it allows them to access the curriculum confidently and improve their communication and language skills. In addition, reading can be a fun and imaginative for children, opening doors to all kinds of new worlds for them.  

  Studies show that reading for pleasure makes a big difference to children’s educational performance. Likewise, evidence suggests that children who read for enjoyment every day not only perform better in reading tests but also develop a broader vocabulary, increased general knowledge and a better understanding of other cultures. 

  You can make a huge difference! Pupils may not feel confident to read independently or even enjoy reading for pleasure now that they are in secondary school; the attached document provides ideas and support in helping your child read at home and the kind of books / reading material suitable for different ages and abilities.

 • Dyma Cylchlythyr Llythrennedd mis Ionawr / Chwefror.

  Dyma Cylchlythyr Llythrennedd mis Ionawr / Chwefror.
  Literacy Newsletter for January / February.
 • Disciplinary Reading Posters

  Disciplinary Reading Posters