Topic outline

 • General

  Current Vacancies

  Please see below the current vacancies at Ysgol Friars

   

  • Learning support assistants

   Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn awyddus i benodi  unigolion gyda'r profiad angenrheidiol, gwybodaeth, a sgiliau i'r swyddi canlynol:

   Cynorthwywyr cymorth dysgu

   Defnyddiwch y dolenni perthnasol i gael mynediad i'r ddogfennaeth sy'n cyd-fynd â'r swyddi priodol

   Learning Support Assistants - Eteach

   Bydd hysbysebion hefyd yn cael eu rhoi ar wefan Addysgwyr Cymru, gwefan yr ysgol yn ogystal ag ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ysgolion Facebook a Twitter.

   Y dyddiad cau ar gyfer unrhyw geisiadau, y dylid eu dychwelyd drwy'r cyfeiriad e-bost pennaeth@friars.ysgoliongwynedd.cymru, yw 9:30am ddydd Mercher 15fed Chwefror 2023.

    

   The Governors of the school are keen to appoint individuals with the necessary experience knowledge and skills to the following positions:

   Learning support assistants

   Use the relevant link to access the documentation that accompanies the respective job.

    

   Learning Support Assistants - Eteach

   Advertisements will also be placed on the Educators Wales website, the school website as well as on the schools' social media platforms Facebook and Twitter.

   The closing date for any applications, which should be returned to the pennaeth@friars.ysgoliongwynedd.cymru  email address, is 9:30am on Wednesday 15th February 2023.

   • Lunchtime Supervisors (part-time ten hours per week - term time only)

    The Governing body are seeking to appoint ancillary staff, with the requisite experience, knowledge, and skills to the following posts:

    • Lunchtime Supervisors (part-time ten hours per week - term time only)

     

    An advert for the positions has been placed with eteach and will appear on the EWC Educators Wales platform shortly.

     

    The link to the eteach advert is Lunchtime Supervisors - Eteach

    • Cleaner Vacancy

     Job description

     Hours – 12.5 hours per week (3:30pm-6pm Mon-Fri)

     Pay - £9.60 per hour

     Job Purpose.
     •Ensuring that the people of Gwynedd are central to everything that we do.
     •To undertake, as part of a team, the cleaning of designated areas within the school premises to ensure that they are kept in a clean and hygienic condition.

     Responsibility for Resources. . e.e. staff, budget, equipment
     •Equipment

     Main Duties. .
     •Cleaning, washing, sweeping and vacuum cleaning.
     •Emptying litter and re-cycling bins.
     •Polishing and dusting of designated areas including furniture and fixtures.
     •Cleaning toilets and shower areas, replenish toilet paper and soap.
     •There is a requirement, when appropriate, to use powered equipment.
     •The duties may vary between terms and school closure periods.
     •There will, on occasions, be a requirement for you to move between areas.
     •Responsibility for self development.
     •Ensuring compliance with the rules for Health and Safety in the workplace as defined in the Health and Safety in the Workplace Act 1974 and the Council’s Health and Safety Policy.
     •Complying with the Council’s Equal Opportunity and Equality policies.
     •Responsibility for managing information in accordance with the Council’s standards and guidelines. Ensuring that personal information is treated in accordance with Data Protection legislation
     •Commitment to reduce the Council’s carbon emissions in accordance with the Carbon Management Plan and to encourage others to work positively towards reducing the Council’s carbon footprint.
     •Undertake any other reasonable duties relevant to the nature and scale of the post, in accordance with reasonable requests from the Line Manager
     •Responsibility to report any worry or suspicion that a child or vulnerable adult is being abused

      

      

     Closing date for applications – applications may be made at any time

     Start date – as soon as possible

      

      

     Swydd ddisgrifiad

     Oriau – 12.5 awr yr wythnos (3:30yh – 6:00yh)

     Tâl - £9.60 yr awr

     Pwrpas y Swydd.
     •Ymgymryd yn arferol fel rhan o dîm gwaith glanhau rhannau penodedig ar safle’r ysgol i sicrhau eu bod yn cael eu cadw’n lân ac mewn cyflwr a fydd yn hybu iechyd.
     •Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.

     Cyfrifoldeb am Adnoddau. . e.e. staff, cyllid, offer
     •Offer

     Prif Ddyletswyddau. .
     •Glanhau, golchi, brwsio, defnyddio sugnydd llwch.
     •Gwagio biniau ysbwriel ac ail gylchu .
     •Dwstio a sgleinio y rhannau penodol ac hefyd dodrefn a ffitiadau.
     •Glanhau toiledau a mannau cawodydd a chyflenwi papur toiled a sebon.
     •Bydd gofyniad i ddefnyddio, pan yn briodol ac angenrheidiol, gyfarpar pwerddreif.
     •Gall y dyletswyddau amrywio o dymor i dymor ac ar adegau pan fydd yr ysgol ar gau.
     •Bydd hefyd, pan fo’r galwad, reidrwydd i chwi symud i rannau eraill o’r ysgol.
     •Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.
     •Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.
     •Gweithredu o fewn polisïau’r Cyngor yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.
     •Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cyngor. Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data.
     •Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cyngor yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cyngor.
     •Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy’n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
     •Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gamdrin