Topic outline

 • General

  Current Vacancies

  Please see below the current vacancies at Ysgol Friars

   

  • Cleaner Vacancy

   Job description

   Hours – 12.5 hours per week (3:30pm-6pm Mon-Fri)

   Pay - £9.43 per hour

   Job Purpose.
   •Ensuring that the people of Gwynedd are central to everything that we do.
   •To undertake, as part of a team, the cleaning of designated areas within the school premises to ensure that they are kept in a clean and hygienic condition.

   Responsibility for Resources. . e.e. staff, budget, equipment
   •Equipment

   Main Duties. .
   •Cleaning, washing, sweeping and vacuum cleaning.
   •Emptying litter and re-cycling bins.
   •Polishing and dusting of designated areas including furniture and fixtures.
   •Cleaning toilets and shower areas, replenish toilet paper and soap.
   •There is a requirement, when appropriate, to use powered equipment.
   •The duties may vary between terms and school closure periods.
   •There will, on occasions, be a requirement for you to move between areas.
   •Responsibility for self development.
   •Ensuring compliance with the rules for Health and Safety in the workplace as defined in the Health and Safety in the Workplace Act 1974 and the Council’s Health and Safety Policy.
   •Complying with the Council’s Equal Opportunity and Equality policies.
   •Responsibility for managing information in accordance with the Council’s standards and guidelines. Ensuring that personal information is treated in accordance with Data Protection legislation
   •Commitment to reduce the Council’s carbon emissions in accordance with the Carbon Management Plan and to encourage others to work positively towards reducing the Council’s carbon footprint.
   •Undertake any other reasonable duties relevant to the nature and scale of the post, in accordance with reasonable requests from the Line Manager
   •Responsibility to report any worry or suspicion that a child or vulnerable adult is being abused

    

    

    

    

   Swydd ddisgrifiad

   Oriau – 12.5 awr yr wythnos (3:30yh – 6:00yh)

   Tâl - £9.43 yr awr

   Pwrpas y Swydd.
   •Ymgymryd yn arferol fel rhan o dîm gwaith glanhau rhannau penodedig ar safle’r ysgol i sicrhau eu bod yn cael eu cadw’n lân ac mewn cyflwr a fydd yn hybu iechyd.
   •Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.

   Cyfrifoldeb am Adnoddau. . e.e. staff, cyllid, offer
   •Offer

   Prif Ddyletswyddau. .
   •Glanhau, golchi, brwsio, defnyddio sugnydd llwch.
   •Gwagio biniau ysbwriel ac ail gylchu .
   •Dwstio a sgleinio y rhannau penodol ac hefyd dodrefn a ffitiadau.
   •Glanhau toiledau a mannau cawodydd a chyflenwi papur toiled a sebon.
   •Bydd gofyniad i ddefnyddio, pan yn briodol ac angenrheidiol, gyfarpar pwerddreif.
   •Gall y dyletswyddau amrywio o dymor i dymor ac ar adegau pan fydd yr ysgol ar gau.
   •Bydd hefyd, pan fo’r galwad, reidrwydd i chwi symud i rannau eraill o’r ysgol.
   •Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.
   •Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.
   •Gweithredu o fewn polisïau’r Cyngor yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.
   •Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cyngor. Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data.
   •Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cyngor yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cyngor.
   •Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy’n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
   •Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gamdrin

    

   • Teacher of Mathematics Post

    The Governing body are seeking to appoint a self-motivated and organised individual to the role of Teacher of Mathematics. 

    Required for January 2022, an enthusiastic and well-qualified teacher to join the Mathematics faculty at Ysgol Friars.

    Ysgol Friars is seeking a qualified teacher with a thorough knowledge of the National Curriculum in Mathematics from January 2022, able to teach Mathematics to pupils of all ages and abilities at Key Stages 3, 4 and potentially 5 with the ability to motivate pupils and stimulate an interest in Mathematics as well as being able to work as part of a team and to show initiative.

    A permanent post will be offered to a suitably qualified and experienced candidate.

    Emphasis is placed on high expectations, and we have a well-developed system of pupil support and pastoral care.

    The appointment subject is subject to an Enhanced Disclosure & Barring Service Check and receipt of two satisfactory references.

    The closing date for applications, which are to be returned to pennaeth@friars.ysgoliongwynedd.cymru , is Friday 8th October @ 9:30am

   • This topic

    Director of Sixth Form Studies and Head of Science Administrative Support Assistant Post

    Ysgol Friars are seeking to appoint a self-motivated and organised individual to the role of Director of Sixth Form Studies and Head of Science Administrative Support Assistant.

    Further details as to the role can be obtained in the job description and candidate specification documentation attached.

    The appointment subject is subject to an Enhanced Disclosure & Barring Service Check and receipt of two satisfactory references.

    The closing date for applications, which are to be returned to pennaeth@friars.ysgoliongwynedd.cymru , is Monday 18th October @ 9:30am